NIBNIB

Nordiska Investeringsbanken NIB

De nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution (NIB) finansierar projekt som ökar konkurrenskraften och gynnar miljön.

Banken beviljar långfristiga lån och garantier på marknadsmässiga villkor till sina kunder inom den offentliga och privata sektorn. NIB:s finansieringsverksamhet fokuserar på följande affärsområden:

  • Energi och miljö;
  • Infrastruktur, transport och telekommunikation;
  • Industri och service;
  • Finansinstitutioner och SMF.

Projekt som NIB avser att finansiera utvärderas från ett hållbarhetsperspektiv. NIB analyserar projektens inverkan på konkurrenskraft och miljö.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken har utlåningsverksamhet såväl inom medlemsländerna som på tillväxtmarknaderna.

Banken anskaffar medlen för sin utlåning genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. NIB:s obligationer har högsta möjliga kreditvärdighet.


Bookmark and Share