Pohjola-Norden

Pohjola-Nordens viktigaste uppgift är att främja nordiskt samarbete och att i Finland öka kännedomen om det övriga Norden.

Medborgarorganisationen Pohjola-Norden har Ungdomsförbund, distrikt och lokalföreningar med 12 000 personmedlemmar landet runt. Tillsammans med systerföreningarna i det övriga Norden utgör organisationen en kanal till nordiska aktiviteter och inbördes växelverkan för alla nordbor.

Som medborgarorganisation erbjuder Pohjola-Norden sina medlemmar mångsidig nordisk verksamhet och främjar medborgares och organisationers samarbete i Norden. Som intressebevakningsorganisation genererar Pohjola-Norden en aktiv samhällsdebatt, påverkar myndigheter och beslutsfattare samt utmanar olika aktörer att ta den alldagliga nordiska synvinkeln i beaktande vid behandling av ärenden.

Som sakkunnigorganisation ökar Pohjola-Norden kunskapen om Norden och de nordiska länderna samt upprätthåller nordiska kontaktnät. Som serviceorganisation arrangerar Pohjola-Norden seminarier, evenemang och möten, stöder det nordiska i skolorna samt förmedlar information om de nordiska länderna och det nordiska samarbetet.

Pohjola-Nordens förbundskansli är beläget i Helsingfors och ansvarar för den landsomfattande och samnordiska verksamheten.

Pohjola-Norden
Freriksgatan 61 A 11
00100 Helsingfors
Tel. (09) 4542 080 
Fax (09) 753 1634
pn@pohjola-norden.fi
www.pohjola-norden.fi

 


Bookmark and Share